Panorama over Åen

Åen

Åen fungerede i mange år som havn i Horsens. Langs åen lå en blanding af pakhuse og boliger. Pakhusene tilhørte købmændene i byen, og i husene boede folk med tilknytning til søen, fiskeriet, skibsbygning og småhåndværk.

Besejlingsforholdene i åen blev med tiden dårligere, og derfor anlagde man i 1856-1857 en ny havn øst for den gamle. Åen mistede derved sin praktiske betydning som havn.

En eventuel tilfyldning af åen blev diskuteret i slutningen af 1800-tallet, fordi mange syntes, at den fremstod både stinkende og uhumsk. Desuden var der behov for en bred færdselsåre gennem byen. I 1903 blev det besluttet, at åen skulle opfyldes. Herefter blev der anlagt en bred boulevard, der i 1908 fik navnet Åboulevarden.

Åens broer

Om åens broer skriver Carl Th. Jørgensen i ”Nogle Horsens-gaders historie”:

Parti fra åen - set fra syd
Parti fra åen – set fra syd. Hospitalsgade 15, Farveri. B2633

Over den gamle Aa var der 5 Broer, hvoraf dog de to var private. Af de tre Broer, som tilhørte Byen, var St. Jørgens Bro, Sønderbro eller Hospitalsbroen, som den ogsaa kaldtes, den ældste, idet man paa dens Plads under en Broombygning i 1883 fandt Rester af et Vadested. Denne Bro var indtil 1863 af Træ.

Fugholms Bro set fra vest.
Fugholms Bro set fra vest. Omkr. århundredeskiftet. Parti af åen med bro og træer set fra vest. Fotograf Peter Christensen, Søndergade 42, Horsens. B3955

I sin Tegning over Horsens Har Resen ikke angivet nogen Bro ved Fugholm, skønt man allerede i et Skøde af 1615 finder Fugholm Bro nævnt. 1792 blev denne Bro en Vindebro af Hensyn til Skuderne, der skulde under den til Pakhusene vesten for den, og i 1842 anskaffede man to Jernmaskiner til at opvinde Broen med. Maskinerne, der var fabrikerede af Smedemester Niels Jochumsens Støberi paa Smedegade, var efter Datidens Udsagn et Vidunder, som Horsensisanerne imidlertid kun saa i Brug nogle faa Aar. De vindunderlige Maskiner viste sig nemlig lidet praktiske. 1903 forsvandt ogsaa Fugholm Bro og ogsaa de Fiskerboder, der laa her, maatte vige for Aafyldningen. Slagter Friis købte dem til – Svinestier.

Billeder af Åen

Åen under opfyldning.
Åen under opfyldning. B5277

Åen under opfyldning, 1903-04 og Kysters farveri til venstre for åen – beliggende på hjørnet af Hospitalsgade og Ågade. A. T. Kyster startede sit dampfarveri, valkeri, klædefabrik og uldspinderi i 1836 og drev det frem til 1897. Det blev derefter overtaget af T. H. Wittrup B5277

Åen - set fra øst
Åen.‎ B4019

Åen – set fra øst. Hjørnehuset til venstre i billedet, nuværende Åboulevarden 108 (mat. 708 F), findes første gang i vejviseren 1900/1901 som Grønland 84. Åen opfyldt 1903-1904. B4019

Åen, oversigt set fra øst.
Åen. B3535

Åen, Ågade ud for Havnealle, oversigt set fra øst. Åen under opfyldning. På billedet ses en opmudringsmaskine, der pumper jord og sand i åen. I højre side ses den nordlige del af Ågade fra hjørnet af Havnealle, henimod det gamle pakhus ved Badstuegyde. Åen er under opfyldning 1903-04. B3535

Åen set fra nordvest
Søndenågade og Åen – oversigt set fra nordvest, B3534

Søndenågade og Åen – oversigt set fra nord-vest. Fra højre til venstre, Søndenågade 8 (senere Åboulevarden 8), Vogn og beslagssmed S. Anthonsen, Søndenågade (senere Åboulevarden 10, beboelse. På billedet ses også et af bygmester Johan Høffners større byggerier, Åboulevarden 14 (nu Løvenørnsgade) Ejendommen er opført 1802, og nedrevet i 1940. Det var det første egentlige lejlighedskompleks i byen. Det blev bygget til skibsreder og købmand Jens Monberg og det var udlejet til de sø- og tjenestefolk med familer, der var i hans tjeneste. Til venstre ses Trælastens bygninger. Længst til højre det såkaldte Fiskerhuset, og et hjørne af det nuværende Kronborg B3534

Åen set fra sydvest
Åen, ud for Badstuegyde – oversigt set fra sydvest, B2996

Ågade, Åen, ud for Badstuegyde – oversigt set fra syd-vest. Åen under opfyldning. Ågade, billedet set fra venstre, Ågade 51 ved hjørnet af Badstuegyde, pakhuset ved Badstuegyde, derefter beboelsesejendomme. Udfor Badstuegyde er flaget på halv, der holder 1 ligvogn og 1 lukket karet. B2996

Åen set fra syd-øst
Åen, Ågade og pakhuset – oversigt set fra syd-øst. B2947

Åen, Ågade og pakhuset – oversigt set fra syd-øst. I åen ses 4 robåde. Ågade med pakhuset ved Badstuegyde (bindingsværk) og naboejendommen på den østlige side af pakhuset, beliggende på matrikel nr. 673. B2947

Åen set fra øst
Ågade, Åen, hjørnet af Kirkegyde – oversigt set fra øst. B2945

Ågade, Åen, hjørnet af Kirkegyde – oversigt set fra øst. Ågade 67 (senere Åboulevarden 99), R. P. Kristiansen, Kolonial og Urtekræmmer, hjørnet af Ågade, Pakhuset. I billedets venstre side (4. hus fra venstre) ses bagindgangen til Paasch, Larsen og Petersens maskinfabrik, som fremstillede alle apparater til mejeribrug samt maskin- og kedelværksted (Iflg. vejviser 1901, side 11) B2945

Ågade og Kirkegyde set fra syd
Ågade og Kirkegyde – oversigt set fra syd med Klosterkirken i baggrunden. B2902

Åen, Ågade og Kirkegyde – oversigt set fra syd med Klosterkirken i baggrunden. Ågade 65 (senere Åboulevarden 97), i Ågade 67 (senere Åboulevarden 99) Vognmand M. Sørensen (1878-1901) iflg. vejviser og Kolonial-Urtekræmmer R. P. Kristiansen (1897-1901) iflg. vejviser. På billedet ses 3 hestevogne og 1 robåd. B2902

Åen, Søndenågade, broen ud for og bindingsværkshuset Vandborg set fra vest.
Åen, Søndenågade, broen ud for og bindingsværkshuset Vandborg – oversigt set fra vest. B2899

Åen, Søndenågade, broen ud for Rådhusgade og bindingsværkshuset Vandborg – oversigt set fra vest. Til højre ses Trælastens plankeværk, i baggrunden Stallknechts Fabrik. Komplekset af gavlhuse ud til åen kaldtes Vandborg. B2899

Åen, Ågade og det nu nedrevne pakhus - oversigt set fra øst
Åen, Ågade og det nu nedrevne pakhus – oversigt set fra øst. B2600

Åen, Ågade og det nu nedrevne pakhus – oversigt set fra øst, Ågade 17, købmand Marryat og frue uden for det nu nedrevne pakhus, delvist nedbrudt i 1905 og helt fjernet i 1977. B2600

Læs mere

46.4. Horsens. Jørgensen, Carl: Nogle Horsens-gaders historie

46.4. Horsens. Hoff, Annette: Guide til det gamle Horsens

46.4. Horsens. Knudsen, Anne-Mette: Gader og veje i Horsens

46.4. Horsens. Møller Knudsen, Bodil: Fra grubehus til grillbar

46.4. Horsens. Schiørring, Ole: Kend din by

46.4 Nogle Horsens-Gaders Historie / Carl Th. Jørgensen. – 1943. – 32 sider