Andreas Nielsen Flensborg

Borgmester fra 1769 – 1790.

Andreas Nielsen Flensborg, født 21. maj 1716 i Horsens, død 1790. Kancelliråd, borgmester og byfoged. Aflagde borgereden d. 13/8 1742 på Horsens Rådhus, og erklærede at ville ernære sig ved købmandsskab og anden borgerlig næring.

Som ung studerede A. N. F. lovkyndighed ved siden af, at han var ansat som fuldmægtig hos købmand Peder T. Bering.

I 1743 indgav A. N. F. sammen med en anden borger tilbud på forpagtning af Tolden og Konsumptionsforpagtning. I 1746 blev han beskikket som Sættefiskal. I 1748 blev fik han Kgl. bevilling som prokurator for alle Over- og Underretter i Århus Stift. I 1749 blev bevillingen udvidet til også at dække alle Over- og Underretter i Nørre Jylland samt for det Nørrejydske Landsting.

19/2 1751 blev A. N. F. udnævnt til Rådmand i Horsens. I 1758 blev han byskriver for Horsens Købstad samt herredsfoged for Voer og Nim Herreder. 20/2 1769 forfremmet til Borgmester og i 1777 blev han udnævnt til Kancelliråd.

En dygtig og initiativrig mand som også var ejendomshandler og pengeudlåner. Stifter af ”De Flensborgske Enkeboliger” (gavebrev af 23/10 1790)

Artikler fra Horsens Folkeblad:

Borgmester Andreas Flensborg stiftede “de flensborgske Enkeboliger”, Nørregade 31, Horsens (Horsens Folkeblad 18.09 1943)

Borgmester Andreas Flensborgs Morfar, Købmand i Viborg Herluf Urbansen var Søn af Raadmand i Horsens, privilegeret Vinhandler Urban Jacobsen og Hustru Bodil Olufs datter, der skænkede Lysekronen Nr. 2 i Rækken fra Koret nedad, i Vor Frelsers Kirke, og som begge findes nedsat i muret Begravelse i Vor Frelsers Kirkes Midtergang. Ifølge den for nyligt udkomne Slægtsbog: »Slægten Flensborg fra Horsens«, som er Hovedkilden til de her meddelte Oplysninger, havde Andreas Nielsen Flensborg den 13. August 1742 givet Møde paa Horsens Raadhus, hvor han i Magistratens og Skriverens Nærværelse aflagde Borgereden og betalte det befalede Gebyr: 2 Rdl. 2 Mrk. 8 Skl., idet han erklærede, at han ville ernære sig ved Købmandsskab og anden borgerlig Næring.

Læs artiklen

Læs mere:

 

46.4 Horsens Carl Th. Jørgensen: Chr. von Jessen 1873 – J. Chr. Juliussen 1948

46.4 Horsens J. K. Jensen: Blade af Horsens købstads historie

46.4 Horsens Sv. Aage Bay: Horsens gennem tiderne

46.4 Horsens Møller Knudsen, Bodil: Fra grubehus til grillbar : Horsens i 1000 år

Artikler fra Horsens Folkeblad