Christian von Jessen

Borgmester i Horsens fra 1859 – 1884.

Christian von Jessen – Horsens Borgmester og Kammerherre. Minister og Rigsdagsmand –formand for Den Danske Købstadforening fra 1873 til 1883.

Født i Nykøbing Falster i 1817, søn af en Stiftamtmand. Christian von Jessen var uddannet cand. jur. og blev i 1846 byfoged og borgmester i Svendborg. Han var i perioden 1858-1866 valgt ind i Folketinget. Overtog i 1859 triple-embedet i Horsens som borgmester, by- og rådstueskriver og byfoged (politimester og dommer). I 1859 blev Christian von Jessen desuden indenrigsminister i C. E. Rotwitt’s ministerium. Hans post som indenrigsminister varede dog kun i tre måneder. I 1866 blev han medlem af Landstinget for 10. kreds.

Christian von Jessen var borgmester i Horsens indtil sin død d. 6. februar 1884. Han ligger begravet på Nordre Kirkegård i Horsens, hvor inskriptionen på hans gravsten lyder ”Erkjendtlige Medborgere satte ham dette Minde”.

Et par dage efter Christian von Jessens død holdt Justitsråd Helms en tale til hans minde i byrådet.

“I næsten 25 Aar var det ham forundt at staa i Spidsen for vor Kommune og denne hans Virksomhed har efterladt sig mange smukke Minder, saaledes i Kommunens Skoler, Gymnastikhus, Forsørgelsesanstalten, Tvangsarbejdsantstalten, Gasværket og Vandværket. vi skylder ham tildels Banegaardens heldige Beliggenhed for Byen og dens bekvemme Adgang dertil. I det Hele satte han sin Ære og Glæde i baade at fremme nyttige og gode Foranstaltninger til Bedste for Kommunen. Hvorhen vi vender os, ser vi Tegn paa hans udviklede Skønhedssans, saaledes i Bebyggelsen af den Gade, som fik Navn efter ham. Endvidere i Vandspringet foran Banegaarden. Omgivelserne ved Vandværket. Haveanlægget ved Havnen og Nørretorv. Reguleringen af Amaliegade og dens Forlængelse. Gangstierne langs Gasværket til Stensballesund og til Bygholm, samt meget andet.

Og nu hans Forhold til Byraadet og Befolkningen, hvor smukt og hjerteligt var ikke dette. Enhver kunde frejdigt og tillidsfuld henvende sig til ham og blev modtaget med en Venlighed og Forekommenhed, der søger sin Lige. Han ikke alene arbejdede selv ufortrødent, men forstod ogsaa at benytte alle gode Kræfter i og udenfor Byraadet i Kommunens Tjeneste. Til Gengæld var han taknemlig for enhver Haandsrækning, der ydedes ham, og for enhver Venlighed fra Medlemmernes Side.

Af alle de smukke Minder, vi har om ham, skal jeg fremføre de smukke Ord, som han for ikke længe siden udtalte til os, at han stundum i Stridens Hede kunde have brugt Ytringer, der var skarpere, end han havde tænkt eller ønsket, han bad om Overbærelse derfor og tilføjede, at han aldrig selv efter den alvorligste Kamp havde baaret Nag eller Fortrydelse over Dørtærsklen. Disse og lignende Ytringer vare udsprungne af hans kærlige Hjerte, der slog varmt for Kommunen og for alle.”

Kilde: Horsens Avis, 24.01.1933

Jessensgade i Horsens er opkaldt efter Christian von Jessen.

Læs mere om borgmestrene i Horsens her

Artikler fra Horsens Folkeblad:

Avislogo.jpg

Den 2. januar er det 150 års dagen for den højt værdsatte Horsens borgmester Chr. von Jessen. (Horsens Folkeblad, 28.12.1966)

Læs artiklen

Læs mere:

46.4 Horsens Carl Th. Jørgensen: Chr. von Jessen 1873 – J. Chr. Juliussen 1948

46.4 Horsens Carl Th. Jørgensen: Hundrede Horsens-år 1870-1970

46.4 Horsens J. K. Jensen: Blade af Horsens købstads historie

46.4 Horsens Sv. Aage Bay: Horsens gennem tiderne

46.4 Horsens Møller Knudsen, Bodil: Fra grubehus til grillbar : Horsens i 1000 år

99.8 Danmarks adels årbog