Frederik Georg Høfler

Frederik Georg Høfler (Arrestforvarer og Rådstuetjener, f. 1838 – d. 23.03.1894)

Ansat 1. januar 1870 Se under Arrestforvarer
Sergeant af 12te Bataillon

Kopieret fra Carl Th. Jørgensens Udklips-kartotek

Horsens Avis, fredag den 26. november 1869

Undvigelse. En i den herværende arrest hensiddende fange ved navn Christen Pedersen Egeberg, også kaldet ”Røgter Christen” har i morges set lejlighed til at bortfjerne sig fra arrestgården. Efter at have tilbragt halvdelen af sit liv i tugthuset, blev han for nogle måneder siden i en alder af 50 år løsladt på Kongens Nåde fra tugthuset, men sin frihed nød han ikke længe, da han snart blev arresteret som mistænkt for adskillige tyverier.

Horsens Avis, fredag den 10. december 1869

Arrestforvarertjenesten heri Horsens bliver ifølge en ”bekendtgørelse i” Berlinske Tidende ledig fra 1. januar 1870. Ansøgninger indgives til Byrådet senest inden den 29. december d.a. (Eneste lokalnyhed)

Hustru Pouline Brandine Høfler født Felmann

Søn Alfred Høfler Frisør og Barbermester. f. 31.10.1877 – d. 28.04.1852

Horsens, den 26.11.74

Lørdag den 24. marts 1894

Dødsfald. Arrestforvarer G. Høfler er i går efter længere tids lidelser afgået ved døden, 56 år gammel. Den afdøde var en af Veteranerne fra begge de slesvigske Krige og hørte til de gamle Underofficerer, der var soldater fra barnsben, idet han allerede som 10 års dreng kom til Militærmusikken.

Efter som Hornblæser at have deltaget i krigen 1848-50 blev han senere Befalingsmand ved 12te Bataillon i Fredericia, var med i Krigen 1864 og gjorde tjeneste som Befalingsmand ved Bataillonen, indtil han i 1870 blev ansat som Arrestforvare og Rådstuetjener i Horsens. I 1883 benådedes han med Dannebrogsmændenes Hæderstegn.

Høfler, der var en meget afholdt og agtet mand, fungerede i flere år som Revisor ved Selskabet ”De danske Våbenbrødre for Horsens og Omegn” og havde siden 1888 været Næstformand i Selskabets Bestyrelse.


At min kære mand Arrestforvarer

Frederik Georg Høfler

Dmd. Langfredag formiddag kl. 10:30 stille og rolig er afgået ved døden i sit 57de år efter længere tids svaghed, meddeles sørgeligst slægt og venner

Horsens, den 24. marts 1894

Pauline Høfler f. Felmann

Begravelsen foregår onsdag d. 28. marts kl. 13:45 fra Ligkapellet.

Sønnedatter Karen Mikkelsen (f. 1911) gift med bagermester Søren Mikkelsen, Smedegade

Kopieret fra Carl Th. Jørgensens Udklips-kartotek