Frivilligt Drenge Forbund, Horsens. Historisk kalender, september 1994

Efter at arkitekt Tornøe, Frederiksberg i 1902 – efter engelsk mønster – havde fået oprettet Frivilligt Drenge Forbund, begyndte man også i Horsens at røre på sig. Den 23. august 1907 dannedes en bestyrelse på 7 medlemmer, som i tilknytning til K.F.U.M. (Kristelig Forening for Unge Mænd) og Vor Frelsers sogn oprettede F.D.F. Horsens, 1. kreds, hvortil der i løbet af en måned meldte sig 120 drenge.

Samtidig havde ungdomsforeningen, der var tilknyttet Kloster sogn, arbejdet med samme planer. Efter et møde med arkitekt Tornøe dannedes her en bestyrelse med pastor Thordur Thomasson i spidsen, som indstiftede F.D.F. Horsens, 2. kreds, hvortil der i løbet af kort tid meldte sig 150 drenge i 11 – 14 års alderen. En damekomite skulle være forbindelsesled til borgerskabet, og sammen med delingsfører Mørch Rasmussen fik man stablet et musikkorps på benene.

Det store billede er fra 1913 og viser sektionsførerforeningen, F.D.F. 1. kreds, Horsens. – På det lille billede er en gruppe F.D.F.`ere på en marchtur gennem byen nået til daværende Spare – og Laanekasse for Horsens By og Omegn i Jessensgade.

03. september 1894:

Vi erindrer om, at Folkebogsamlingen aabnes i Morgen, Tirsdag Kl. 7 – 8. Udlaanslokalet er i Vestre Kommuneskole (Friskolen) Allegade. Adgang til Udlaan har enhver (Mand eller Kvinde) som boer paa Byens Grund og er over 18 Aar gammel. Unge Mennesker under 18 Aar kan faa Adgang til Udlaan, naar de skaffer kaution fra en paalidelig Mand. Betalingen er 10 Øre om Maaneden.

03. september 1914:

Ved Krigens Udbrud kostede et 8 Punds Rugbrød her i Horsens 56 Øre. Den 3. august gik prisen op til 70 Øre og i Dag gaar den op igen til 78 Øre.

07. september 1934:

Et Græskar af Kæmpeformat er i Formiddag plukket i Hotel Jyllands Have. Det vejede ikke mindre end 32 1/2 Kg.

10. september 1954:

Falck matte i Gaar taget sig af “Djævleskipperen”, som i en saglig Brandert var faldet paa Parallelvej og slaaet Panden. Han blev indlagt paa Hospitalet til Observation for Hjernerystelse.

05. september 1974:

Horsens Garden afholder session d. 2 og d. 9. september på Kassernen, Fussingsvej. Drenge i alderen 9 – 14 år kan afhente optagelseskema ovennævnte dage. Der optages hovedsagelig drenge til orkester og tambourkorps.