Møbelhandler Svend Andersen og Hans Børn, Historisk kalender, februar 1995

“De Danske Byerhverv” fra 1906 fortæller, at firmaet Svend Andersen startede i små kår i en bagbygning til ejendommen Smedegade 12.

Ved en udstilling i Håndværkerforeningen i 1890 vakte den unge mesters arbejder imidlertid så stor opmærksomhed, at firmaet voksede eksplosivt, og efter at have skiftet adresse endnu tre gange etablerede Svend Andersen sig i ejendommen Søndergade 15.

At han efterhånden blev ret velstående viser blandt andet en regning på et brudeudstyr, købt hos firmaet M. Jochimsen i anledning af datteren Dagnys bryllup i maj 1915. Regningen, der samlet beløber sig til 477 kr. 31 øre, omfatter alt fra sennepske til 20 øre til et vandstel til 18 kr.

Det store billede viser Søndergade 15 år 1906. Svend Andersens hus er det hvide ved siden af Jørgensens Hotel. På det lille billede har man kik ind i gården Søndergade 15, hvor Svend Andersens børn har samlet nogle kammerater til tøndeslagning i 1906.

06. februar 1894:

De Elever, der skulle konfirmeres i indeværende Foraar, vilde, naar Ønske derom anføres i Ansøgningen, til konformationsbrug kunne erholde et sæt Klæder udleverede af det Tøj, der for egen Regning anskaffes som ensartet Paaklædning.

21. februar 1914:

Som et værdigt Mindesmærke for Folkeskolens 100 Aars Jubilæum har Kontorchef i Kultusministeriet Henrik Lehmann udsendt anden Del af sit Værk om Lovgivningen angaaende den danske Folkeskole.

14. februar 1934:

I Morgen afsendes en Række Tegninger af danske Skolebørn i Alderen 12 til 18 Aar til en international Tegnekonkurrence i Pittsburg, U.S.A. Blandt Deltagerne er den 16 – Aarige Gymnasieelev Otto Norn fra Horsens Statsskole, hvis Arbejder betegnes som yderst lovende. Der er Præmier helt op til 50 dollars i Konkurrencen.

03. februar 1954:

Frelsens Hær, Horsens, Torsdag kl. 20: Tone, tale, og farvefilm. Brigader Henningsen, København taler over emnet “Er det farligt at være ung ?” Entre 30 øre.

07. februar 1974:

Svømmehallen i Horsens genåbnes på onsdag d.13. efter at have været lukket på grund af energikrisen.