OZ6HR, EDR’s Horsens Afdeling

OZ6HR.jpg

Historien om OZ6HR

OZ6HR, EDR’s Horsens Afdeling blev stiftet den l. marts 1935 af en kreds på fem radioamatører i Horsens.

Afdelingen fik først i 1939 eget lokale i en baggårdshus i Vestergade 5. Her fik afdelingen også sin første sender i gang under kaldesignalet OZ6HR. Dette sted havde afdelingen så til lige efter 2. Verdenskrig, hvorefter den i 12 år førte en omflakkende tilværelse (se mere i afsnittet “Årene 1945-1952”).

I 1957 lykkedes det at få eget hus i form af en mindre træbarak oven på den gamle vandbeholder i Østergade, men i ca. 1970 måtte afdelingen flytte derfra, idet kommunen skulle bruge grunden til bebyggelse.

Af kommunen fik afdelingen nu anvist strygestuen på det gamle Sct. Josef Hospital som afdelingslokale. Her blev afdelingen så til 1986, hvor det igen blev nødvendigt at flytte pga. salg af hospitalet.

Ved ihærdigt arbejde fra afdelingen og stor velvilje fra kommunens side fik afdelingen anvist lokaler i belysningsvæsenets bygning på Gasvej 21, 2. sal. Disse bygninger er siden hen overtaget af Industrimuseet.

I januar 2005 er flyttede afdelingen til forsamlingsbygningen Kilden, Kildegade 8, i Horsens, da Industrimuseet selv ønskede at benytte lokalerne.

I januar 2013 er vi flyttet til Parallelvej 6A i Gedved, da Sct. Ibs Skole selv skulle bruge vore gamle lokaler på Kilden.

Afdelingens medlemstal har igennem de senere år været ret konstant og ligger i starten af det nye årtusinde på ca. 85.

Kontakt

OZ6HR, EDR Horsens Afdeling

Parallelvej 6A

8751 Gedved

E-mail

Besøg også foreningens hjemmeside

Fra 27. september 1956

Horsens afdelingen stiftes

E. D. R.’s Horsens afdeling blev stiftet den 1. marts 1935 af 5 medlemmer, hvoraf nævnes OZ 5 KO og OZ 3 PA. Sidstnævnte blev afdelingens første formand.

Afdelingen fik den 1. januar 1939 for første gang eget lokale i Vestergade 5. Dette lokale havde afdelingen indtil den 1. oktober 1945 – altså under hele den anden verdenskrig. I den forbindelse skal nævnes, at mange af afdelingens medlemmer var impliceret i kampen for vort lands frihed, og flere gode kammerater måtte vandre i de tyske koncentrationslejre, hvorfra de dog alle efter kapitulationen vendte levende tilbage – dog mere eller mindre mærket af opholdet dernede.

Årene 1945-1952

I årene 1945 – 1952 førte afdelingen lokalemæssigt set en noget omtumlet tilværelse. Tiderne var vanskelige. Dyrtid satte ind, og det var umuligt for de få pengemidler, afdelingen rådede over, at finde et egnet og fast opholdssted. Ved velvilje fra flere medborgeres side, har vi dog aldrig stået uden ”tag over hovedet”. Det skal nævnes, at afdelingen f. ex. har disponeret over lokaler på statsskolen, teknologisk institut, og i et par år fristede vi tilværelsen i en bunker i Tordenskjoldsgade.

Den gamle vandbeholder i Østergade

I efteråret 1952 syntes det endelig at lysne for os, idet vi havde fundet ud af, at en i Østergade beliggende gammel vandbeholder kunne indrettes til brug for vort formål. Vi fik byrådets tilladelse til at overtage beholderen, men desværre – det gik ikke alligevel. Kredslægen ville ikke under nogen form godkende vandbeholderen som opholdssted for mennesker. Vi måtte med blandede følelser droppe vor plan. Ved byrådets velvilje fik vi herefter tilladelse til at benytte et udvalgslokale på belysningsvæsenets kontor, og her rykkede vi ind den 1. oktober 1952.

En måned senere kunne Horsens afdelingen under kaldesignalet OZ 6 HR blande sig i æterens kor. En afdelingssender var blevet en realitet takket være gode kammeraters offervilje.

Ønske om eget hus

Planen om eget hus spøgte dog stadigvæk, og ved en generalforsamling den 20. august 1953 vedtoges det at oprette en byggefond, hvis formål skulle være at søge at skaffe midler til opnåelse af ønskehuset.

3 år gik – det var 3 ”spareår” – og vi havde fået ca. 3.000,- kr. i byggefondens kasse, da der pludselig ”viste sig noget”. Vi kunne til en forholdsvis billig pris købe et parti træelementer, velegnede til vort byggeri. Vi købte disse elementer, og så kom der gang i sagerne.

Der udarbejdedes en byggeplan, der forhandledes med byrådet, vandværksudvalget, stadsingeniøren, bygningsinspektøren m. fl., og endelig havde vi først i september 1956 Horsens byråds og alle øvrige myndigheders tilladelse til at opføre et hus oven på den gamle vandbeholder i Østergade.

Grundstenen lægges

Næppe var tilladelsen modtaget, før det toges fat på byggearbejdet, og i dag – den 27. september 1956 – nedlægger alderspræsidenten for afdelingen OZ 4 JJ grundstenen til Horsens afdelingens hus.

Et længe næret ønske om at få eget hus er nu blevet opfyldt!

Denne lille historiske redegørelse for Horsens afdelingens virke gennem snart 22 år skal, om den ad åre – når flere af os, der er med i dag, måske ikke er mere – skulle blive fundet og læst tale til efterslægten og fortælle, at dette hus er bygget af kammerater for kammerater, og at det er opført som et resultat af og skal stå som et symbol på det gode kammeratskab, som altid har været det bærende inden for vor afdeling.

Horsens, den 27. september 1956.

Horsens afdelingens byggeudvalg:

OZ 4 RU Rudolf Thomsen

OZ 2 FK Erik Andersen

OZ 3 FM Emil Frederiksen

Horsens afdelingens bestyrelse:

OZ 4 RU Rudolf Thomsen

OZ 2 BF Henning Hansen

OZ 4 QS

(+ nogle flere navne)

Ved nedlæggelsen af grundstenen til E. D. R. Horsens afdeling’s eget klubhus på vandbeholderen i Østergade deltog følgende – der for størstepartens vedkommende på den ene eller anden måde havde deltaget i arbejdet på husets rejsning.

Horsens, den 27. september 1956.

S. Chr. Hansen

(+ nogle flere navne)

Originalartiklen er kopieret fra foreningens hjemmeside med venlig tilladelse.