Paasch og Larsen, Petersens Maskinfabrik

Arbejdere hos Paasch Larsen, Petersens Maskinfabrik. B5226

Arbejdere hos Paasch Larsen, Petersens Maskinfabrik, Borgergade 12. B5226