Simon Jensen

Simon Jensen (Tømmermester, f. 18.01.1872 – d. 08.10.1947)

HANDELSVEJVISER FOR HORSENS OG OMEGN (1914)

Tømrermester Simon Jensen nyvalgt Medlem af Rådets socialdemokratiske Gruppe, er født den 18. januar 1872 i Mårslet ved Århus, har lært tømrerprofessionen i Århus og etablerede sig som Tømrermester i Horsens 1897 og knyttede et par år senere et maskinsnedkeri til denne virksomhed. Hr. Jensen har været en dygtig og energisk håndværksmester, som har oparbejdet en stor og solid forretning. Om de mange tillidshverv, Hr. Jensen har været betroet af sine medborgere, lader vi ham selv fortælle:

“Af tillidshverv har der i den forløbne tid været mig tildelt ikke så ganske få, jeg havde engang sæde i 9 bestyrelser. I 10 år var jeg Formand for Have- og Byggeselskabet Fjords Villa. I 12 år har jeg været Medlem af Horsens Grundejerforenings Bestyrelse, hvis Formand jeg nu er. I Bestyrelsen for Horsens Håndværks- & Landbrugsbank, hvis modernisering og udvidelse til at drive alm. Bankvirksomhed jeg som Formand for et af Aktionærer nedsat udvalg krævede iværksat, og arbejdede ihærdigt for. Er på 10. år Taksator for Ny jydske Købstad Kreditforening. Er flerårigt Medlem af Bygningskommissionen. Har været Medlem af Ligningskommissionen, i Vurderingsrådet til Ejendomsskyld. o.s.v.”

Gennem sin virksomhed i Grundejerforeningen og gennem den energi, der præger Simon Jensens optræden, vil han sikkert blive et af Rådets bedste og dygtigste medlemmer.

Kopieret fra Carl Th. Jørgensens Udklipskartotek

Underskrift som bestyrelsesmedlem 04.05.1909

1935 25.02.1935 Bestyrelsesmøde: Til formand genvalgtes købmand P. Henriksen og til næstformand nyvalgtes tømrermester Simon Jensen. Til øvrige medlemmer af forretningsudvalget genvalgtes købmand Johan Rasmussen og nyvalgtes fabrikant Th. Madsen.

1939 24.02: Til Formand og Næstformand for repræsentantskabet valgtes Købmand P. Henriksen og Tømrermester Simon Jensen

1947 11.11: Formanden fraværende. Fabrikant Th. Madsen indledede med at mindes Tømrermester Simon Jensen, der var afgået ved døden siden sidste repræsentantskabsmøde. Simon Jensen havde i en meget lang årrække været knyttet til bankens øverste ledelse, hvor hans indsigt og erfaring var betydningsfuld.

1948 17.02: Generalforsamling, Formanden Købmand P. Henriksen mindedes afdødes Tømrermester Simon Jensen, der havde været medlem af Bankrådet, senere repræsentantskabet, i 40 år, heraf i bestyrelsen i 13 år, som Næstformand i 12 år.

Kopieret fra Carl Th. Jørgensens Udklipskartotek

Simon Jensen etablerede sig som Tømrermester i Horsens i 1897 – indvalgt i Horsens Byråd 1913 eller 1914.

Horsens Avis, den 26. august 1918

I dag går Simon Jensen

Det vil sige, at Tømrermester Simon Jensen nedlægger sit mandat som Medlem af Horsens Byråd, formelt på grund af stærk optagethed ved rejser som Hypotekforeningens taksator, reelt fordi forholdet mellem ham og det øvrige Socialdemokrati efterhånden har antaget sådanne former, at skilsmisser er blevet en nødvendighed.

Simon Jensen har ofte gået sine egne veje, og nu til slut har han ikke villet tage medansvaret for Redaktør Axel Sørensens Borgmesterskab. Byrådet vil sikkert give Simon Jensen lov til at gå, ingen vil holde på ham og han vil sandsynligvis ikke selv overvære sin politiske begravelse.

Men derfor skal Simon Jensen alligevel have et ord med på vejen. Han er ikke helt almindelig og han har i hvert fald haft evne til at gøre sit navn kendt.
Selvfølgelig har han ligesom alle andre dødelige sine gode og mindre gode sider.

På hans kreditside i den offentlige Hovedbog bør tilskrives ham: Gode evner, arbejdsomhed og i nogen grad initiativ. Tog han sig noget på, udførte han det med den orden og omhu, der kendetegner ham. Han kunne gå på, når det gjaldt en sag, som han kunne få æren for, og han kunne også træffe en beslutning i en snæver vending.

Til gengæld er der adskillige poster på debetsiden, der vejer tungt.

Simon Jensen havde ikke begrænsningens kunst. Han overvurderede jævnligt sig selv og undervurderede den vågne kritik. Han kunne være hensynsløs overfor den enkelte, når det gjaldt om at få ret eller stille sig selv i position. Og det sidste var han ikke bange for. Ondskabsfulde tunger påstår, at han lige til det sidste har gået med en Borgmester i maven.

Men det allerværste var dog, at hans politiske moral har været i uorden lige fra Ungdommen af, og derfor har han aldrig fundet sig selv eller rettere kun kunnet se Simon Jensen i Politik. Man vil påstå, at han har svinget lige fra et blødt højrestandpunkt gennem Venstre og Radikalismen til det rødeste Socialdemokrati. Det sidste parti har han for så vidt været en god mand, som han ved forskellige valg var en flink Agitator, der skaffede Socialdemokratiet adskillige Håndværker- og Middelstandsstemmer. Simon Jensen er egentlig en type. Han fulgte partifæller, så længe det ikke gik ud over hans egne interesser. Men så kom Krigen og med den Huslejeloven, og her sejrede hans Grundejerinteresser over de sociale. Dette er vel nok den direkte årsag til Simon Jensen politiske død.

Der vil næppe blive fældet mange tårer ved båren.

Horsens Avis d. 8. august 1918

Horsens konservative Vælgerforenings ekstraordinære Generalforsamling.
Næstformanden fru Herredsfoged Bie stillede på bestyrelsens vegne forslag om at meddele den borgerlige gruppe i Byrådet, at det konservative Folkeparti ønsker Byrådsafgørelse og ikke Folkeafstemning til det forestående Borgmestervalg. Samt opfordrede Fabrikant Emil Møller til at være gruppens Kandidat.

Horsens Avis d. 20. august 1918

Borgmestervalget

Fabrikant Emil Møller beder os meddele, at han under ingen omstændigheder vil lade sig opstille som kandidat til Borgmestervalget.

Horsens Avis d. 9. august 1918

Borgmester Melbye ligger for tiden syg i As Præstegård ved Juelsminde af spansk syge og overanstrengelse.

Horsens Avis d. 14. august 1918

Folkevalgte Borgmestre

Vi ser i dag, at Borgmestrene i Skanderborg og Vejle agter at trække sig tilbage til 1. april 1919, fordi de anser det for givet, at Loven om folkevalgte Borgmestre vil komme til at træde i kraft fra den dag.

Denne opfattelse er også gældende indenfor ledende politiske Kredse. Var det under disse omstændigheder ikke muligt at formå borgmester Melbye til at fungere dette halve år. Så undgik man at afholde to Borgmester valg i løbet af et halvt år.

Horsens Avis d. 15. august 1918

Grundejer foreningens Formand, Tømrermester Simon Jensen

Vil efter sikkert forlydende i det første Byrådsmøde efter ferien nedlægge sit Mandat som medlem af Horsens Byråd.

Tvungen- eller frivillig?

Hans efterfølger i Byrådet bliver Lejerforeningens Formand, Savværksarbejder Lauritz Bruun.

Horsens Avis d. 19. august 1918

En utilladelig strejke, Horsens uden gas i et døgn, fordi først en arbejder og senere Fagforeningen forløber sig. Endvidere 20. august 1918 og 23. august 1919 (skatteopkræver Marius Jonassen, Formand for Den kommunale klub).
BORGMESTERVALGET i Horsens, den 26. august 1918 – – 2.

Horsens Avis d. 27. august 1918

Byrådets første møde efter ferien

Redaktør Axel Sørensen vælges til Borgmester

Horsens Byråds første møde efter sommerferien 1918 blev for så vidt betydningsfuldt som Horsens i dette fik sin første folkevalgte Borgmester.
Det blev som ventet Socialdemokratiets førstemand, Redaktør Axel Sørensen.
Byrådets to grupper vedtog straks Byrådsafgørelse efter samråd med deres Partier og så var resultatet på forhånd givet, selv om stemmerne ved afstemningen kom til at stå lige, fordi Tømrermester Simon Jensens ikke havde givet møde.

Socialdemokraterne havde nemlig på forhånd ladet sig forlyde med, at de ville forlange sagen udsat indtil næste møde, når deres nye mand, Savværksarbejder Lauritz Bruun rykker ind. Da Socialdemokraterne så disponerer over 10 stemmer og da Borgmester Melbye straks meddelte, at han ville undlade at stemme, kunne man lige så godt tage afstemningen med det samme. Da endelig Fabrikant Emil Møller bestemt havde frabedt sig opstilling, vedtog den borgerlige gruppe at stemme blankt.

Men der skulle i henhold til Vedtægten to afstemninger til og den nye Borgmester var under disse synlig nervøs. Det var næsten med bævende stemme at han til slut gav den kongevalgte Borgmester sit: Ja!

Den nye Borgmester overtager embedet den 1. oktober, når Ministeriet har godkendt hans Valg og Byrådet har fastsat hans gage. Hans standpunkt er på forhånd givet som Socialdemokratiets førstemand. Redaktør Axel Sørensen er endnu en ung mand – ca. 35 år (Ego A. S. født 02.03.1882 – d. 28.10.1947, han var altså 36 år). Som fører har han hidtil vist en vis forhandlingsevne men ellers er han som Kommunalmand endnu et temmelig ubeskrevet blad.

Mødets næste begivenhed var Tømrermester Simon Jensen udgang. Den gik også stille af. Man gav ham den ros, han kunne tilkomme og så sagde man ham farvel. I hans sted rykker Savværksarbejder Lauritz Bruun ind og i stedet for Redaktør Axel Sørensen får Ekspedient Abrahamsen atter sæde i Byrådet.

Endelig drøftede man en højst tiltrængt modernisering af vort Brandvæsen, en drøftelse, der antagelig vil give gode resultater. Alb. C.

(Se Uddrag af Horsens Byråds forhandlinger for 28. august 1918)

Horsens Avis d. 7. september 1918 – Folkevalgte Borgmestre overalt.

Kopieret fra Carl Th. Jørgensens Udklipskartotek