Svanegade

Opkaldt efter Hans Hansen Svane, født i Horsens, ærkebiskop. Levede fra 1606 til 1668.

Aage Simonsen skriver i en artikel i Horsens Avis 29. marts 1932 om Svanegade:

Fra Hestedam førte en Vej ned til Byens Enge. Denne Vej, der forøvrigt først i nyere Tid er blevet bebygget, fik ikke saa lidt Betydning som Færdselsaare, da Statsbanernes Godsexpedition blev opført ud for den nederste Ende af Vejen. Derve opnaaede den at blive brolagt og fik samtidig det fine Navn “Svanegade”, til Minde om Byens berømte Søn, Hans Svane, der blev Sjællands Erkebiskop.

Hans Hansen Svane var Søn af Borgmester i Horsens Hans Olufsen Riber og Anna Hansdatter Svane. Foruden sit Bispeembede var han ogsaa Assessor i Højesteret og kongl. Raad. Dertil Ejer af to store Herregaarde, som han havde faaet foræret for sin Medvirkning ved Enevældens Indførelse.

Trods denne Storhed tænkte han dog ogsaa paa Fødebyen ved at oprette et Legat paa 1250 Sldr. til Fordel for Husarerne, Skolen og Kirken.

Læs mere

Sieverts, William: Horsens navnkundige sønner. Danskerens Forlag, 1945. 95 sider ; ill.

Horsens Gamle gader i Horsens / Aage Simonsen ; redigeret af P. F. Parup. – Horsens : eget forlag, 1940. – 48 blade.