Thorsted Kirkehuus

Uddrag af ”Thorsted Kirkehuus” af Henry T. Kjær fra ”Torsted omkring advent og jul” 1984, 9. årgang.

Torsted Kirke fik eget pastorat i 1900. Kirken har hørt under Hospitalskirken i Horsens. B1725

Mange gamle veje er forsvundet, og det samme gælder ældgamle kirkestier, som ofte har givet anledning til strid og splittelse. En gammel kirkesti over markerne kunne sagtens bevares, da landbrugsredskaberne var beskedne, men siden den store mekanisering med mægtige maskiner, der tromler sig over agrene, er det blevet svært at tage hensyn til en sti, der kun benyttes af få.

I Torsted sogn er en gammel kirkesti fra benzinstationen ved Vejlevej og til kirken bevaret. Den går ned over et fugtigt område nord for kirken, og i denne lavning, hvor der nu græsser heste, lå Thorsted Kirkehuus. Hvornår og hvorfor dette hus er blevet bygget, vides ikke bestemt, men det hørte til Torsted kirke og ejedes som denne af Horsens Hospital. Huset med et hartkorn på 4 skp. 1 fdk. 2 ¼ alb. havde matrikelnummer 32 ifølge matriklen af 1844, og den tilliggende jord udgjorde omtrent 6 tønder land.

I 1829 afgav fæsteren Laurs Jensen, fæstet til Mogens Knudsen, der da var 37 år gammel. Her er desværre ikke plads til den fulde ordlyd af Mogens Knudsens fæstebrev fra 1829, men følgende uddrag kan give et lille billede af både hus og fæster:

”Den sædvanlige Forpligtelse for Huusets Fæstere med Tilsyn ved Thorsted Kirke, dens Ornamenter, Inventarium saavelsom Kirkegaarden og dens Hegn, at samme ingen Slags Vold eller Ufred tilføjes, paalægges ligeledes Mogens Knudsen at iagttage. Hvad mangel, der ved Kirken indtræffer, haver han ufortøvent for Hospitalsforstanderen at anmelde, hvorimod det tillades ham at afmeje og gøre sig til Nytte det Græs, som voxer paa Kirkegaarden, dog uden at der sammesteds maae inddrives eller tøjres Kreature …”

Læs resten af fæsterbrevet og artiklen her: side 1 og side 2

Læs mere

”Thorsted Kirkehuus” af Henry T. Kjær fra ”Torsted omkring advent og jul” 1984, 9. årgang.