Den borgerlige Ligkasseforening i Horsens

Den borgerlige Ligkasseforening i Horsens blev oprettet i 1840. Ligkassen skulle sikre en mulighed for den ubemidlede til at arrangere en passende jordfæstelse ved en borgers død.

Ifølge Carl Th. Jørgensen er den borgerlige Ligkasseforening Horsens næstældste forening, idet kun Skipperkassen af 1802 er ældre.

D. 20. januar 1940 kunne man i Horsens Avis læse følgende bekendtgørelse:

”Interessenterne af den nylig oprettede borgerlige Liigkasse vil behageligen Løverdagen den 22de Februar, Kl. 2 Eftermiddag, give Møde paa Raadhuset, for der at vælge Repræsentantere som og for at overvære Oplæsningen af de forfattede Love. – Horsens 18de Febr. 1840. Directeurerne.”

Godt en måned senere kunne man i samme avis læse følgende:

”Horsens borgerlige Liigkasse-Forening. At Adgangen til Indtrædelse for enhver Borger, som ikke er over 55 Aar gammel, i den stiftede borgerlige Liigkasse-Forening for Horsens Bye fremdeles staar aaben indtil næste Løverdag Aften den 29de Februar, og at Anmeldelserne skee til Maler Fussing, bekjendtgøres herved. – Vi opfylde herhos en kjær Pligt, i det vi herved bevidne Herr Justitsraad og Borgmester Råder Foreningens skjønsomste Tak for den velvillige Assistance han har ydet ssavel ved Foreningens Oprettelse som ved Udarbejdelsen af Reglerne for samme Virksomhed. – Horsens, d. 24de Februar 1840. Directeurerne og Repræsentanterne for Foreningen.”

Foreningens første love stammer fra d. 1. marts 1840, og forhandlingsprotokollen indledes således:

”Ved den Borgerlige Forenede Liigcasses Oprettelse i Horsens d. 1. Marts 1840 talte Foreningen 166 Medlemmer, som tilsammen har erlagt et Indskud af 222 Rbd., der af Directionen blev modtaget i Foreningens Pengekasse, som er Jernbeslagen og forsynet med 3de forskellige Laasse, hvortil enhver Directeur har sin egen Nøgle. Kassen staar i Formandens Huus under samtlige Meddirectørers Ansvar ifølge Foreningens Love §4de.”

I 1842 blev Ligkassen udvidet til at kunne optage ”Enhver, som qvalificerer sig til den borgerlige Stilling”.

I løbet af foreningens første seks år blev medlemstallet fordoblet. Således havde man i 1847 365 medlemmer.

Fra februar 1852 lod Ligkassen et referat af generalregnskabet trykke i Horsens Avis, indtil man i 1875 vedtog at trykke det for sig selv og omdele til medlemmerne.

I begyndelsen blev de månedlige bidrag indsamlet på tur af fire interessenter, men fra 1853 ansatte man en fastlønnet person til dette arbejde.

Ligkassen nåede at eksistere i 160 år. D. 8. maj 2000 kunne man i Horsens Folkeblad læse, at den borgerlige begravelseskasse havde taget afsked med sine 542 medlemmer.

Den sidste formand var assurandør Wilhelm Jørgensen, som til Folkebladet erkendte, at tiden var løbet foreningen. Ingen i den siddende bestyrelse ønskede af flere grunde, bl.a. sygdom og alder, at modtage genvalg, og da ingen på den sidste generalforsamling ville overtage ledelsen og bestyrelsesarbejdet, skred man til en frivillig opløsning af kassen. Formuen bestod efter realisation af obligationer af1.074.283kr. Disse penge blev fordelt mellem de 542 medlemmer, der har været med i foreningen i mere end 25 år, mens et overskudsbeløb på ca. 40.000 blev uddelt til velgørende formål i Horsens-området.

Læs mere

38.14 – Den borgerlige ligkasseforening i Horsens gennem 100 år / Carl Th. Jørgensen. – Horsens : Expres-Trykkeriet, ca. 1940. – 48 sider : ill.

Gået bort efter 160 år i Horsens (08.05.2000 Horsens Folkeblad)