Gartnerier. Historisk Kalender, maj 2005

Allerede i 1700-årene var havebruget vedkendt på Horsensegnen. Her dyrkes grønsager i byens småhaver, Gartneriergodserne havde herregårdsgartnerier, og mest kendt var bøndernes store havebrug i Vær sogn. Endnu fandtes ikke egentlige handelsgartnerier.

Nogle af de store, ubebyggede grunde i den daværende bys østlige udkant gav dog allerede i 1854 plads for et større handelsgartneri, hvis ophavsmand var C.J.Bøgh (1821-1904). Han slog sig ned på nordsiden af Sundvej på et jordstykke, der afgrænsedes mod nord af Bøgevangs Tværvej, mod vest gik grænsen inde mellem Carl Johansvej og Bøghsgade og mod øst inde på grundene mellem Danasvej og Frydsvej. Han blev særlig berømt for sine bestemmelser af citronsorters oprindelsessted og fremavlede bl.a. det såkaldte Bøghs citronæble, der første gang omtales i 1863.

Gartner Bøgh kom naturligt nok til at lægge navn til Bøghsgade. Da Bøgh var død etableredes restaurant Bøgelund, som ses på det lille billede, på den adresse, der nu hedder Sundvej 31. Restauranten eksisterede kun nogle få år, og i 1912 byggedes Kraghs Stiftelse på grunden.

Der lå også i 1900-årene andre gartnerier i bydelen. Lige øst for Bøghs grund, drev gartner Rasmussen i 1930erne et stort gartneri. I Østergade lå der i mange år et gartneri, tilhørende Christian Nordstrøm Rasmussen, som ses på det store billede, taget fra det daværende vandtårn. Mod nordøst ses Nørrestrand og Overgade.

 

Gartnerier 2

 

 

3. maj 1905:

Sygehussagen. Da borgmesteren foreslog denne store Sags Overgang til anden Behandling, bemærkede han meget fornuftigt, at det var rimeligt, at der blev givet baade Byraadets Medlemmer og Byens Borgere Lejlighed til en grundig Overvejelse. Har det varet i tre Aar, inden de endelig Planer nu er fremskaffet, kan vi saamænd godt give os Tid til en grundig Prøvelse af disse.

13. maj 1925:

Paa Søndag vil Motortoget komme til at løbe helt ud til Haldrup, idet Driftsledelsen har imødekommet Ønsket om at lave en Holdeplads ude ved Brakør, Saaledes at Publikum let kan komme baade derud og i Stensballe Skov, uden at skulle spadsere den lange Vej fra Strandskov Holdeplads og ud til Stranden ved Brakør.

5. maj 1945:

To Horsensdrenge omkommet ved frygtelig Mineulykke. En tredje alvorligt kvæstet. De havde skaffet sig Adgang til Minefelterne i Bygholm Skov.

24. maj 1965:

Optakten til Horsens borgerlige Skyttelaugs 125 aars jubilæum kom i gaar til at forme sig usædvanlig festlig. Ved 14-tiden samledes skydebrødrene foran raadhuset, hvorfra den traditionsrige procession til Papegøjetoften i Lunden skulle udgaa. Pludselig kom Horsens Garden marcherende for fuld musik sammen med Juelsminde Garden. De gjorde holdt ved raadhuset og fuglekongen og direktionen skridte fronten af.

22. maj 1985:

Plankeværket ved det nye rådhuser faldet og ledningsarbejderne på den kommende rådhusplads stort set færdige. I de kommede måneder skabes det nye særprægede torveområde, som stort set skal være færdigt i november, når borgmesterkontoret som den første af de kommende forvaltninger rykker ind i rådhuset.