Klosterkirken

Klosterkirken set fra vest. B0070

Den ældste Franciskaner klosterkirke

Horsens Klosterkirke er den ældste bevarede Franciskaner-klosterkirke i Danmark, og er det eneste synlige minde om det Franciskaner- eller Gråbrødrekloster, som ridder Niels Manderup til Barritskov stiftede i 1261. Udgravninger har vist, at klostret bestod af fire fløje, hvoraf kirken dannede den nordlige fløj.

I sin nuværende skikkelse er Klosterkirken opført af røde munkesten på en granitsokkel. På begge sider af koret er der tilbygget begravelseskapeller, hvoraf det sydligste er det største.

Klosterkirkens indre kor med altertavle set fra vest fra Korskranken. B0152

Kirken har to indgange: hovedindgangen med forstue helt mod vest i det nordre sideskib og en anden på sydsiden helt mod øst lige ved koret.

Bygget i det 13. århundrede

Hvornår den oprindelige klosterkirke blev opført vides ikke, men efter alt at dømme stammer kirkens ældste afsnit fra den sidste del af det 13. århundrede, muligvis omkring 1270 idet klostret blev stiftet i 1261 og allerede i 1275 afgav plads for et stort Ordens-kapitel.

Klosterkirken set fra øst. B0150

Antagelig omkring år 1400 blev koret forlænget, og murene blev forhøjet. Samtidig blev højkirkens mure forhøjet med ca. tre meter nyt murværk.

Kirken skænkes til byen

I de sidste år før Reformationen forfaldt kirken, så da Frederik d. 1. skænkede Klosterkirken til Horsens by i 1532, var det tiltrængt med gavebrevet fra Christian d. 3. af 28. juni 1540, hvor kongen gav dem lov til at ”nederbryde then gamble Kierche, som kaldis Wor Fruue Kierche og nyde Kalck, Stien, Timber, Klokcher og anden Del til at opbygge deris Saagnekierche meth”, altså til genopbygning af Klosterkirken. Desuden overlod kongen ”Kronens Korntiende for Nebsager Sogn” for årene 1590-1596 til ”Kirkens Bygning og Forbedring”.

Renoveringen i 1700-tallet

Herefter fik kirken tilsyneladende atter lov til at forfalde. I hvert fald gennemførtes der i 1737-1738 en grundig renovering af både kirkebygning og inventar under foranledning af den daværende kirkeværge vinhandler Jochum Hansen Rodenberg.

Klosterkirken set fra syd-vest med vestafslutningen samt kirkegården. B0147

Under denne renovering mistede Klosterkirken sit karakteristiske præg, idet samtlige af ydermurenes arkitektoniske prydelser forsvandt. F.eks. blev hele sydmuren skalmuret med gule mursten.

Sognekirke og reservekirke

I det første århundrede efter Reformationen var Klosterkirken sammen med Sankt Ibs Kirke byens sognekirke, men fra 1632 blev alle højmessegudstjenester afholdt i Klosterkirken, mens Sankt Ibs Kirke kun blev benyttet til aftensangsgudstjenester.

Parkarbejder river blade sammen på Klosterkirkens kirkegård. Fotograf Lauritz Hansen, Borgergade 28, Horsens. B5971

I 1794 blev det igen Sankt Ibs Kirke (som på dette tidspunkt var omdøbt til Vor Frelsers Kirke), som blev ophøjet til sognekirke, mens Klosterkirken blev degraderet til at være ligkapel og reservekirke, og under krigen i 1848-1850 blev den tillige benyttet som depot for hæren og som lazarat.

Omkring 1862 blev Klosterkirken igen repareret, så den kunne benyttes til gudstjenester, mens Vor Frelsers Kirke blev restaureret både udvendigt og indvendigt. Under denne reparation fandt man et ¾ meter højt freskomaleri fra det 15. århundrede med scener fra Lidelseshistorien, og på korets østvæg blev der fundet et maleri af den hellige Christoforus. Sidstnævnte kan stadig ses i dag.

Renoveringen i 1880’erne

I 1880’erne ønskede man atter to sognekirker i Horsens, og selvom det billigste ville have været at bygge en ny kirke, så foretrak man af historiske grunde at restaurere Klosterkirken. Professor H. B. Storch udarbejdede de fornødne planer og med arkitekt H. F. J. Estrup som konduktør blev kirken underkastet en grundig og omhyggelig restaurering, som førte kirkebygningen tilbage til den skikkelse, som den oprindelig var tiltænkt tilbage i 1400-tallet. Ombygningen var gennemført i 1892, og d. 21. januar 1894 blev Klosterkirken atter indviet som sognekirke for Horsens Klostersogns menighed.

Artikler fra Horsens Folkeblad

Kulturminder af høj karat bliver hentet frem i lyset. (Horsens Folkeblad, 24.09.1968) Læs artiklen

Gamle værdier er glemt på Klosterkirkens loft. (Horsens Folkeblad, 27.02.1972) Læs artiklen

Klosterkirken søger gamle billeder. (Horsens Folkeblad, 02.12.1993) Læs artiklen

I dag er det 100 år siden, Klosterkirken i Horsens atter blev taget i brug. (Horsens Folkeblad, 21.01.1994) Læs artiklen

Restaurering i gang næste år. (Horsens Folkeblad, 22.12.1995) Læs artiklen

Usædvanligt Horsens-maleri sat til salg i København. (Horsens Folkeblad, 27.11.1997) Læs artiklen

Læs mere

71.864, Horsens Klosterkirke : Det gamle franciskanerklosters kirke, der blev Horsens købstads første sognekirke – et Panteon for de gamle Horsensslægter og byens fornemste seværdighed / J. K. Jensen. – Horsens : Arbejderpartiets Bogtrykkeri, 1938. – 16 sider : ill.

Besøg Klosterkirkens hjemmeside