Statens Redskabsprøver. Historisk Kalender, november 2003

I 1947 udløb lejekontrakten mellem Horsens Kommune og forpagteren af Bygholm Avlsgård, Søren Holmboe, og dermed ophørte den traditionelle landbrugsdrift. Den nye lejer blev Statens Redskabsprøver. Indtil flytningen til Bygholm havde Redskabsprøverne, der var stiftet 1914, haft til huse på godset Trollesminde ved Hillerød. Virksomhedens formål var at afprøve nye maskiner og redskaber til landbrugsdrift.

På det store billede ses, hvordan en traktors brændstofforbrug og ydeevne måles. Den forreste traktor, som skal afprøves, slæber den midterste traktor, der har udstyr for regulering og måling af trækkraft. For at sikre tilstrækkelig modstand er yderligere en tredje traktor tilkoblet.

Det lille billede viser en prøvetærskning i marken. Her måles en mejetærskers kapacitet. Virksomheden omfattede også afprøvning af staldinventar. For at kunne udføre disse vurderinger holdt man både svin og køer. I 1978 blev virksomhedens arbejdsområde udvidet til også at omfattede bygnings – og arbejdsundersøgelser, og derfor blev der på den nærliggende Rugballegård opbygget et stort moderne staldanlæg. Samtidig ændredes virksomhedens navn til Statens Jordbrugstekniske Forsøg.

Ministeriet for fødevarer, landbrug og fiskeri ønskede i 1996 at samle alle sine forsøgsvirksomheder i en fælles institution, som under navnet Danmarks Jordbrugsforskning fik hovedsæde i Foulum ved Viborg. Derfor ændrede virksomheden i Horsens navn til Afdelingen for Jordbrugsteknik, Forskningscenter Bygholm.

 

16. november 1903:

Regeringsjubilæet blev ikke her i Horsens fejret ved nogen større Festlighed. Der var en Del Flagning i Hovedgaderne, og paa Raadhuspladsen blev der fra Kl. 12 – 2 musiceret paa Byraadets Foranstaltning, og endelig fik Lemmerne paa Fattiggaarden et ekstra Maaltid Mad i Lighed med Juleaften.

06. november 1923:

Tyske Børns Ferieophold. Der indløber daglig Anmeldelser til Komiteen for tyske Børns Ferieophold, saa der vil blive Tale om, at et betydeligt Antal Børn vil komme til Byen. Det er glædeligt, at der stadig findes hjem, der gæstfrit aabner Dørene for stakkels forsultne Børn fra det krigshærgede Europa.

01. november 1943:

I Dag overtog rektor Strehle Horsens Statsskole. Lille højtidelighed i Skolens Aula ved Morgensangen. Lektor Niels Jensen bød i varme Hjertelige Ord Rektor Strehle velkommen.

26. november 1963:

I løbet af vinteren begynder firmaet Brdr. Schur opførelsen af en ny virksomhed på et 28.000 kvadratmeter stort område mellem den nuværende banelinie nordvest for Bjarkesvej og den linie, jernbanen vil komme til at følge efter den forlægning, som man er langt inde i forberedelserne til. Det nye fabrikskompleks skal rumme firmaets stadig voksende kartonafdeling.

09. november 1983:

Langt hurtigere end forventet er området mellem Søndergade og Åboulevarden i Horsens i denne tid ved at skifte karakter. Mange gamle bygninger rives ned for at skaffe plads til i første omgang to pengeinstitutter og en nye passage mellem byens hovedstrøg.