Statsbanen. Historisk Kalender, juni 1999

Industrialiseringen øgede behovet for for at transportere mere gods, og da der også blev flere rejsende, besluttede man i begyndelsen af 1860´erne at anlægge en jernbane mellem Fredericia og Århus.

Terrænforskellen fra den jyske ås til de lavereliggende fjordbyer voldte en del vanskeligheder, der dog blev klaret af det erfarne det britiske selskab Peto, Brassey & Batta, der anlagde den nye bane. Den blev indviet samtidigt med banegården, der på den tid lå på den nuværende Vitus Berings Plads.

Indvielsen fandt sted den 3. oktober 1868 med et særligt festtog. Regelmæssig trafik indledets den følgende dag med tre tog i hver retning. Det viste sig snart, at jorden ikke var tilstrækkelig klar ved nogle af dæmningsanlæggene. En dæmning skred under toget den 23. oktober 1873, heldigvis uden personskade, men driften blev afbrudt i 2 dage. Den første større ulykke på de danske baner skete den 26. december 1876 ved Hansted, 9 mennesker blev dræbt og 26 sårede.

Horsens blev snart et jernbaneknudepunkt også for fire privatbaner. På det lille billede kan man se de forskellige spor, der var på baneterrænet omkring 1913. I 1916 – 17 blev der med statsbanerne transporteret 201.426 rejsende og 86.574 tons gods. Med denne stigende aktivitet og alle privatbanerne blev det snart nødvendigt med en udvidelse og senere et helt nyt anlæg.

På det store billede ses den nuværende banegård bag nogle af de jernbanebisser, der havde udført det hårde arbejde med det nye anlæg, som blev indviet i 1929.

20. juni 1899:

“Ankerhus” Fiskehandler Mogensens nye Ejendom paa Nørregade blev i Gaar forsynet med et Fløj, forestillende et Vikingeskib under Sejl. Blikkenslager Laursen, som har lavet Fløjet, satte det op egenhændigt.

10. juni 1919:

Karoline Amalielunds gamle Indgangs – Portal, som i sin Tid blev opført efter Tegning af Arkitekt Estrup, vil i nær Fremtid blive nedfældet, saa kun Laagen bliver tilbage. Beslutningen herom er truffen af Karolinelundsudvalget i Samraad med Skovrider Westergaard.

13. juni 1939:

I Morgen gæstes Horsens og Bygholm af Stormgades Skole fra Esbjerg, i alt ca. 700 børn. Samme Dag har ogsaa Tiufkjær Skole ved Kolding Udflugt hertil.

10. juni 1959:

An/s Horsens Omegns Forenede Vandkraftanlæg holdt generalforsamling i gaar. Formanden Jørgen Juul oplyste, at det driftsaar, der var gaaet havde været begunstiget af en fugtig sommer og en mild vinter. Hele aarets produktion androg 2.902.400 kwh. (20 % over normalen). Den største begivenhed i driftaaret havde nok været salget af Bygholm Elværk til Horsens Kommune, som ønskede at erhverve værket paa grund af vejudvidelse.

27. juni 1979:

Horsens Byråd vedtog i går enstemmigt, at kommunen i dag indtræder som hæftende interessent i “Naturgas Syd I/S”. Det indebærer, at kommunen i efteråret 1982 kan aftage naturgas fra det tyske Ruhr – gas og senere de danske felter i Nordsøen.