Ældreforsorg. Historisk kalender, oktober 2000

I 1900 – årene er omsorg for de ældre i stigende grad blevet et samfundanliggende i modsætning til tidligere, hvor familien tog sig af sine gamle.

Var man fattig og familieløs, blev man henvist til fattighjælp, som kommunen siden 1878 havde været forpligtede til at yde. I øvrigt fandtes private stiftelser, som f.eks Flensborgs enkebolig i Nørregade.

Det ældste hjem for ældre og skrøbelige i den nuværende Horsens kommune er Hansted Hospital. Det oprettet i 1705 af Dorothe Hansdatter Lottrup, enke efter Anders Tonbo, Hanstedgård, for 24 fattige, gamle og vanføre mennesker og taget i brug i 1712. På det lille billede ses de nuværende bygninger, som stammer fra 1860erne.

Horsens Hospital, byens eget ældste hjem for syge og gamle har eksisteret siden 1550erne.I 1876 ændredes fundatsen, så pensionærer for et mindre beløb kunne sikres et betryggende liv i deres sidste år. Hermed var Horsens blandt de allerførste byer, hvor borgerne fik en forløber for vore dages plejehjem.

Det var første med Steinckes socialreform fra 1933, at det blev pålagt byerne med mere end 4000 indbyggere at oprette alderdomshjem til de ældre borgere. Horsens havde dog allerede i 1912 indrettet “de Gamles Hjem” i det tidligere sygehus i Kildegade, som det ses på det store billede. Det hedder nu Plejecenter Kildebakken. I tiden fra ca. 1920 blev der bygget mange private plejehjem, fra 1970 flest kommunale i takt med ændringen i vor opfattelse af samfundets pligt til at forsørge de gamle.

03. oktober 1900:

Et Arena – Akrobat – Selskab samler i disse aftener et talrigt Publikum ude Paa Markedspladsen. Præsentationerne skal være helt gode, og er kommer derfor ogsaa rigeligt i Tallerkenen. Selskabet optræder hver Aften, sidste Gang Søndag, da der gives 2 Forestillinger.

16. oktober 1920:

Horsens har faaet sin første kvindelige Drochechauffør. Det er Automobilejer Danielsens Hustru, der sidder ved Rattet og træder hjælpende til, naar der er travlt.

04. oktober 1940:

Ægpakkerierne staar som bekendt overfor vanskelige Tider. For det store Horsensfirma “Hoki”s Vedkommende har disse Vanskeligheder givet anledning til, at man har sat en ny Produktion i Gang ved Hovedsædet her i Horsens, og paa denne Maade skaffet Arbejde til 9 Mand. Direktør G. Bjørn Ruhne oprettede i nogle Lokaler i Gaarden Søndergade 38 en Kaffeerstatningsfabrik, hvor der nu fremstilles Kaffeerstatning, der bestaar af en Blanding af Kaffesurrogater og ren fin Kaffe, samt et Kaffesurrogat, hvis hovedbestanddele er Malt og Cikoriemel.

20. oktober 1960:

Den russiske ambassadør besøger Horsens. Under sit besøg i Horsens vil ambassadøren aflevere de originale breve fra Vitus Bering, som ved besøget 18. juni af repræsentanter for den øverste sovjet blev lovet Horsens by.

06. oktober 1980:

Den gamle latinskole på hjørnet af Borgergade og Havnealle, som nu er præstebolig og kordegnebolig for Kloster sogn, fik torsdag en ny ugle. Bygningen har altid haft en ugle som symbol på visdommen, men den gamle var gået til af vind og vejr. Det er billedskærer Willy Honum, der har skåret den nye ugle.